Южноукраїнська міська рада

Офіційне Інтернет-представництво

Роз'яснення по деяким питанням укладення колективних договорів

21.11.2016
Управління соціального захисту населення, охорони здоров’я та праці Южноукраїнської міської ради

Якою мовою повинен бути складений колективний договір?

Закон України «Про колективні договори і угоди» та Порядок не містять норми щодо мови, якою мають бути викладені колективні договори та угоди.

При нагоді інформуємо, що відповідно до статті 4 Закону України «Про засади державної мовної політики», законодавство України про мови складається з Конституції України, Декларації прав національностей України, цього Закону, законів України «Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин», «Про національні меншини», «Про ратифікацію Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин» та інших законів України, а також міжнародних договорів, що регулюють питання використання мов, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Основи державної мовної політики визначаються Конституцією України, а порядок застосування мов в Україні – виключно цим Законом, з норм якого мають виходити інші правові акти, що визначають особливості використання мов у різних сферах суспільного життя.

Чи є порушенням надання на повідомну реєстрацію крім примірників колективного договору у кількості, що відповідає кількості сторін договору, не копії угоди (договору), як зазначено у п. З Порядку, а ще одного примірника, а також прийняття для повідомної реєстрації, проведення напису про реєстрацію та зберігання цього примірнику договору в реєструю чому органі ?

Якщо сторони колективного договору на власний розсуд вирішили подати на повідомну реєстрацію примірник договору, а не його копію, на нашу думку, це не можна розцінювати як порушення Порядку.

Якщо на повідомну реєстрацію подані колдоговори без додатків?

Відповідно до пункту 3 Порядку сторони угоди (договору) подають на повідомну реєстрацію угоду (договір) разом з додатками у кількості примірників, що відповідає кількості таких сторін, та копію угоди (договору). Водночас, у повідомній реєстрації може бути відмовлено лише у разі, коли подані на реєстрацію примірники угоди (договору) не є автентичними (пункт 5 Порядку).

З огляду на вказане, колективний договір реєструється, одночасно реєструючий орган листом інформує сторони колективного договору про необхідність подання на реєстрацію всіх додатків до договору. При цьому зазначені додатки, які надійшли після реєстрації договору реєструються в установленому порядку як доповнення до колективного договору.

Частіше від колективу виступає довірена особа – голова ради трудового колективу, яка не має свідоцтва і печатки, тому надати копії зазначені у Порядку повідомної реєстрації немає можливості.

Згідно зі статтею 4 Закону України «Про соціальний діалог в Україні» суб'єктами сторони працівників на локальному рівні є первинні профспілкові організації, а в разі їх відсутності – вільнообрані для ведення колективних переговорів представники (представник) працівників.

Підтвердження репрезентативності суб'єктів сторін колективного договору цим Законом не передбачено (стаття 7). Водночас, Закон не вимагає від представника трудового колективу надавати будь-яке свідоцтво чи скріплювати свій підпис в колективному договорі печаткою.

Чи надається копія колективного договору підприємству, якщо воно втратило свої примірники?

Метою повідомної реєстрації є засвідчення автентичності примірників і копії колективних договорів, поданих на реєстрацію, для забезпечення можливості врахування їх умов під час розгляду уповноваженими органами трудових спорів (індивідуальних і колективних), що можуть виникнути за результатами виконання умов таких договорів.

Разом з тим, зазначене питання може бути вирішено позитивно за умови дотримання вимог законодавства щодо виготовлення копій документів органами влади та органами місцевого самоврядування.

Чи покладається згідно вимог чинного законодавства обов'язок на органи місцевого самоврядування здійснювати аналіз та перевірку на відповідальність чинному законодавству угоди (договору) до моменту їх повідомної реєстрації?

Чи може бути відмовлено в повідомній реєстрації колективного договору, якщо договір суперечить вимогам чинного законодавства й умовам угод вищого рівня, та в який спосіб?

Протягом якого терміну сторонам договору може бути відмовлено у повідомній реєстрації?

Відповідно до статті 5 Закону України «Про колективні договори і угоди» умови колективних договорів або угод, що погіршують порівняно з чинним законодавством становище працівників, є недійсними, і забороняється включати їх до договорів і угод.

Пунктами 2 і 3 Постанови місцевим органам виконавчої влади доручено та органам місцевого самоврядування рекомендовано в межах повноважень розглядати колективні договори і угоди щодо відповідності законодавству та у разі виявлення порушень надавати рекомендації стосовно їх усунення.

Разом з тим, відповідно до пункту 5 Порядку сторонам договору може бути відмовлено у повідомній реєстрації лише у разі, коли подані на реєстрацію примірники договору не є автентичними.

Строк прийняття рішення про відмову в реєстрації не може перевищувати 14 робочих днів.

Які дії у разі невідповідності колективного договору вимогам законодавства?

У разі виявлення в колективному договорі чи угоді положень, які не  

відповідають законодавству (погіршують порівняно з чинним

законодавством становище працівників), реєструючий орган надає

рекомендації щодо їх доопрацювання з відповідними роз'ясненнями.

Зазначені рекомендації надаються листом із дотриманням загальних вимог щодо створення документів, які встановлює Типова інструкція з діловодства у центральних органах виконавчої влади, місцевих органах виконавчої влади, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 №1242.

У написі про повідомну реєстрацію колективного договору вказуються вихідний номер і дата надсилання цього листа. Лист із рекомендаціями надається сторонам колективного договору разом із примірниками договору не пізніше наступного робочого дня після його повідомної реєстрації.

У разі якщо сторони врахували рекомендації реєструючого органу і внесли відповідні зміни чи доповнення до угоди (договору), вони підлягають повідомній реєстрації згідно із Порядком.