Res --> Офіційний сайт міста Южноукраїнськ | З 24.06.2022 діє Наказ від 17.05.2022 № 150 Про затвердження Методики обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї для надання соціальних послуг
AA

З 24.06.2022 діє Наказ від 17.05.2022 № 150 Про затвердження Методики обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї для надання соціальних послуг

Методикою встановлено порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї для визначення права особи на отримання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів, з установленням диференційованої плати, за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб, права фізичної особи, яка надає соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі (далі - фізична особа, яка надає соціальні послуги), на отримання компенсації за догляд, що призначається фізичній особі, яка надає соціальні послуги, без проходження навчання та дотримання державних стандартів соціальних послуг особам із числа членів своєї сім'ї, які спільно з нею проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки (далі - компенсація), та розміру компенсації.

До складу сім'ї отримувача соціальних послуг включаються особи, які спільно з ним проживають, ведуть з ним спільний побут, мають взаємні права та обов'язки і поєднані з ним на підставі шлюбу / кровного споріднення / усиновлення / на інших підставах, які не заборонено законом і не суперечать моральним засадам суспільства.

При цьому особи, яких включають до складу сім'ї отримувача соціальних послуг, можуть бути як працездатними, так і непрацездатними

Склад сім'ї фізичної особи, яка надає соціальні послуги, визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року N 859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі".

При обчисленні середньомісячного сукупного доходу сім'ї отримувача соціальних послуг / фізичної особи, яка надає соціальні послуги, враховуються доходи з джерелами походження в, а також доходи з джерелами походження за межами України

До середньомісячного сукупного доходу сім'ї отримувача соціальних послуг / фізичної особи, яка надає соціальні послуги, враховуються:

1) доходи у вигляді:

заробітної плати (суддівської винагороди; грошового забезпечення; інших виплат відповідно до трудового договору / контракту), отриманої як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, у розмірі, що залишається після сплати податку на доходи фізичних осіб;

суми винагород та інших виплат, нарахованих відповідно до умов цивільно-правового договору;

пенсії (крім пенсії у зв'язку із втратою годувальника, призначеної дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю I - III групи), щомісячного довічного грошового утримання суддів у відставці;

стипендії включно із сумою її індексації, нарахованої відповідно до закону (крім соціальних стипендій, які надаються дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, а також особам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (батьки яких померли / оголошені померлими, загинули або пропали безвісти), дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю I - III групи);

дивідендів;

відсотків (крім доходів від розміщення депозитів);

виграшів, призів;

сум авторської винагороди, іншої плати за надання іншим особам прав користування або розпоряджання нематеріальними активами (творами науки, мистецтва, літератури, іншими нематеріальними активами), об'єктами права інтелектуальної промислової власності та прирівняних до них прав;

винагороди за виконання робіт (надання послуг) за гіг-контрактами, укладеними в порядку, передбаченому Законом України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні";

2) доходи від:

надання майна в лізинг, оренду, суборенду (строкове володіння та/або користування), від надання земельної частки (паю) в лізинг, оренду, суборенду;

операцій з продажу / обміну об'єктів нерухомого / рухомого майна;

відчуження цінних паперів / корпоративних прав;

здійснення підприємницької діяльності та незалежної професійної діяльності, в тому числі продажу об'єктів майнових і немайнових прав, зокрема інтелектуальної / промислової власності, та прирівняних до них прав;

3) допомога по безробіттю, інші страхові виплати, які призначаються фондами соціального страхування;

4) грошові перекази, отримані із-за кордону;

5) соціальні виплати, які призначаються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчими органами сільських, селищних, міських рад (далі - органи соціального захисту населення), у тому числі пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу, крім:

частини допомоги при народженні дитини, виплата якої проводиться одноразово;

частини допомоги при усиновленні дитини, виплата якої проводиться одноразово;

одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня";

тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме;

державної допомоги особі, яка доглядає за дитиною, хворою на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, за дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність;

державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю віком до 18 років;

державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у тому числі з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях; грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях;

допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам;

житлової субсидії;

державної соціальної допомоги, яка виплачується з надбавкою на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А, за особою з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи А;

одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" / грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка";

компенсації вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня";

компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги;

6) інші доходи, відомості про які отримано шляхом автоматизованого обміну даними між інформаційно-комунікаційними системами органів влади, підприємств, установ, організацій;

7) інші доходи, які задекларовано особою.

5. Урахування до середньомісячного сукупного доходу сім'ї отримувача соціальних послуг / фізичної особи, яка надає соціальні послуги, окремих видів доходів проводиться з дотриманням таких вимог:

1) доходи, отримані в іноземній валюті, перераховуються в грошову одиницю, що діє в Україні, за офіційним курсом, установленим Національним банком України на останній день періоду, за який враховуються доходи;

2) громадянам, яким призначено пенсію вперше або які звільнились з роботи в період, за який враховуються доходи, і не мають інших доходів, крім пенсії, у їхньому сукупному доході на їхній розсуд враховується дохід за цей період, визначений у загальному порядку, або розмір призначеної щомісячної пенсії;

3) грошові доходи, визначені пунктом 4 цієї Методики, враховуються у тому місяці, за який їх нараховано;

4) доходи за рішенням суду враховуються в тому місяці, у якому їх фактично виплачено;

5) доходи осіб, які працюють за трудовим договором у фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, ураховуються за даними фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, які виплачують доходи;

6) доходи, нараховані з періодичністю за квартал, півріччя, рік, ураховуються як середньомісячна величина за відповідний попередній період, визначена шляхом ділення загальної суми доходу на кількість місяців, за які її нараховано;

7) розмір середньомісячного доходу фізичних осіб - підприємців та фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, обчислюється виходячи із суми чистого доходу за один квартал, який передує місяцю, що є попереднім до місяця звернення за отриманням соціальних послуг, поділеної на 3. Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, що є платниками єдиного податку;

8) для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, незалежно від отриманих (неотриманих) доходів до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід, обчислений у таких розмірах мінімальної заробітної плати, встановленої на кінець періоду, за який враховуються доходи:

один розмір - для платників єдиного податку першої групи;

два розміри - для платників єдиного податку другої групи;

три розміри - для платників єдиного податку третьої групи;

9) у разі відсутності офіційних даних про дохід отримувача соціальних послуг або працездатного члена його сім'ї, відсутності в таких осіб офіційного доходу (крім осіб, які перебувають у місцях позбавлення або обмеження волі, під домашнім арештом, до яких застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від роботи (посади), запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою; перебувають у складних життєвих обставинах, викликаних тривалою хворобою, що підтверджується висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я встановленого зразка; є алко- або наркозалежними, що підтверджується висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я первинного рівня на підставі довідки встановленого зразка закладу охорони здоров'я, що провадить діяльність з надання наркологічної допомоги населенню, в якому особа перебуває на диспансерному обліку; зареєстровані як безробітні в державній службі зайнятості та не отримують допомоги по безробіттю; перебувають у відпустці без збереження заробітної плати, якщо дитина потребує домашнього догляду, відповідно до пункту 3 частини першої статті 25 Закону України "Про відпустки") - середньомісячний сукупний дохід отримувача соціальних послуг дорівнює одному прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб, встановленому на кінець періоду, за який враховуються доходи, а середньомісячний сукупний дохід працездатного члена його сім'ї дорівнює мінімальній заробітній платі, встановленій на кінець періоду, за який враховуються доходи;

10) у разі відсутності офіційних даних про дохід фізичної особи, яка надає соціальні послуги, відсутності у неї офіційного доходу - її середньомісячний сукупний дохід дорівнює 0,1 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на кінець періоду, за який враховуються доходи;

11) в осіб, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та протягом періоду, за який враховуються доходи, не отримували стипендії, що документально підтверджено таким закладом освіти, середньомісячний сукупний дохід становить 0;

12) в осіб, які зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні більше ніж 12 місяців станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, та в шестимісячному періоді отримання допомоги на дітей одиноким матерям / державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям не працевлаштувалися у зв'язку з відсутністю підходящої роботи або направлені центром зайнятості на професійне навчання, середньомісячний сукупний дохід становить 0,25 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на кінець періоду, за який враховуються доходи;

13) в отримувача соціальних послуг та працездатного члена його сім'ї, у яких відсутні доходи, або відомості про доходи яких відсутні, якщо вони є внутрішньо переміщеними особами, які опинилися у складних життєвих обставинах через шкоду, завдану бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією, середньомісячний сукупний дохід становить 0,2 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на кінець періоду, за який враховуються доходи.

До середньомісячного сукупного доходу сім'ї отримувача соціальних послуг / фізичної особи, яка надає соціальні послуги, не враховуються:

1) сплачені (за умови документального підтвердження фактичної сплати) та отримані аліменти;

2) допомога на поховання;

3) допомога, компенсація, яка надається відповідно до законодавства за рішеннями органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, є одноразовою та отримана протягом одного календарного року;

4) грошове забезпечення військовослужбовців строкової служби;

5) суми, які сплачуються підприємствами, установами, організаціями за договорами добровільного медичного страхування своїх працівників;

6) допомога громадських та благодійних організацій;

7) оплата праці членів виборчої комісії (у тому числі пенсіонерів та осіб, які тимчасово не працюють) у день виборів, у день повторного голосування і в дні встановлення підсумків голосування;

8) вартість безоплатно отриманих санаторно-курортних путівок, технічних та інших засобів реабілітації, в тому числі грошова компенсація вартості самостійно придбаних технічних засобів реабілітації, вартість отриманих дитячих новорічних подарунків;

9) нарахований, але фактично не виплачений дохід, передбачений абзацами другим і четвертим підпункту 1 пункту 4 цієї Методики (за умови документального підтвердження);

10) кошти, отримані від продажу квартири (будинку), що були єдиним житловим приміщенням у власності особи, у разі купівлі іншої квартири (іншого будинку) протягом шести місяців після такого продажу;

11) допомога на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім'ї;

12) допомога у зв'язку з вагітністю та пологами;

13) одноразова допомога потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (членам його сім'ї та особам, які перебували на його утриманні в разі смерті потерпілого);

14) допомога, отримана в межах програми "єПідтримка";

15) суми, які виплачуються з державного чи місцевого бюджету на придбання житла відповідно до законодавства;

16) матеріальна допомога дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім'ям, а також сім'ям із трьома і більше дітьми з урахуванням тих, над якими встановлено опіку чи піклування, яка виплачується за рахунок коштів місцевих бюджетів;

17) спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняка великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб;

18) вартість наданих соціальних послуг.

Обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї отримувача соціальних послуг / фізичної особи, яка надає соціальні послуги, проводиться органом соціального захисту населення на підставі заяви, поданої відповідно до Порядку організації надання соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року N 587, та відомостей, внесених до електронних інформаційних ресурсів Державної податкової служби України, Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування України, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, а в разі відсутності таких відомостей - на підставі поданої отримувачем соціальних послуг / фізичною особою, яка надає соціальні послуги, декларації про доходи та майновий стан за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 06 січня 2022 року N 4, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24 січня 2022 року за N 81/37417.

Читайте також

День людини похилого віку

Управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради

1 жовтня у всьому світі відзначається Міжнародний день людей похилого віку,  а в Україні це так...

Навчання спеціалістів

Управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради

28 та 29 вересня 2022 року фахівці управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської...

З 1 жовтня виплачувати призначені органами соціального захисту населення субсидії та пільги буде Пенсійний фонд України

Управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 16.09.2022 № 1041 «Деякі питання надан...

Гаряча лінія з юридичної, соціальної та психологічної допомоги внутрішньо переміщеним особам

Управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради

27.09.2022  відбулася робоча зустріч начальника управління соціального захисту Ельвіри Гехад з...

Навчання спеціалістів

Управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради

21 та 22 вересня 2022 року фахівці управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської...

Надання гуманітарної допомоги

Управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради

  Управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради з метою підтримки вн...