Res --> Офіційний сайт міста Южноукраїнськ | З 1 січня 2019 року в Україні запроваджено відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»
AA

З 1 січня 2019 року в Україні запроваджено відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»

Що це за послуга і хто може нею скористатися?

Відповідно до Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох роківзатвердженого Постановою КМУ від 30.01.2019 №68 (зі змінами), послуга з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» (далі – послуга «муніципальна няня») – послуга, що надається для підтримки батьків, опікунів дитини для забезпечення догляду за:

 • дитиною до трьох років, яка потребує додаткового догляду;
 • двома і більше дітьми до трьох років;
 • дитиною до трьох років, якщо один із батьків, опікунів є особою з інвалідністю I чи II групи.

 Дитина, яка потребує додаткового догляду, – дитина з інвалідністю до трьох років, дитина до трьох років, хвора на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитина до трьох років, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність.

Хто може бути муніципальною нянею? Чи можуть родичі дитини (бабуся, дідусь, тітка) бути її муніципальною нянею?

Муніципальна няня – будь-яка фізична особа – підприємець (КВЕД 97.00 та/або КВЕД 88.91) чи юридична особа (КВЕД 78.20 та/або КВЕД 85.10), яка надає послугу з догляду за дітьми та з якою укладено договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років (крім державних і комунальних закладів дошкільної освіти, батьків та опікунів дитини).

Відповідно до чинного законодавства немає заборон щодо можливості родичів дитини (бабусі, дідуся, тітки та інших) бути її муніципальною нянею.

Яка сума компенсації?

Компенсація виплачується в розмірі:

 • прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, установленого на 1 січня відповідного року(на 1 січня 2022 року – 2100 грн), за кожну дитину, яку доглядає муніципальна няня, але не більше вартості послуги, сплаченої заявником послуги
 • уразі догляду за дитиною, яка потребує додаткового догляду, компенсація виплачується у двох розмірах прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, установленого на 1 січня відповідного року (у 2022 році – 4200 грн), але не більше вартості послуги «муніципальна няня», сплаченої заявником.

Хто має право на отримання компенсації послуги «муніципальна няня»?

Право на отримання компенсації послуги «муніципальна няня» мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які є батьками, опікунами двох і більше дітей до трьох років або дитини, яка потребує додаткового догляду, або дитини до трьох років і є особами з інвалідністю I чи II групи і на законних підставах проживають на території України та уклали договір з муніципальною нянею.

Як скористатись послугою «муніципальна няня» – алгоритм дій.

1) Укласти договір муніципальною нянею.

Договір укладається у письмовій формі між одним з батьків/опікунів дитини /дітей та муніципальною нянею.

У договорі має бути зазначено: 

 • назву послуги, її обсяг з визначенням конкретних заходів;
 • інформацію про дітей, за якими здійснюється догляд;
 • інформацію про особу, яка здійснює догляд за такими дітьми;
 • умови та строк надання послуги;
 • вартість послуги;
 • періодичність оплати послуги;
 • відповідальність сторін;
 • місце проживання заявника послуги «муніципальна няня»,
 • місце проживання муніципальної няні (для фізичних осіб – підприємців)/місцезнаходження муніципальної няні (для юридичних осіб).

Реєстраційний номер договору в автоматично формується в електронній особовій справі, яка створюється згідно з даними заяви, поданої у паперовій чи електронній формі.

 2) Подати заяву та документи для отримання компенсації послуги «муніципальна няня»

Для отримання компенсації послуги «муніципальна няня» заявник послуги подає заяву та документи/відомості посадовим особам центру надання адміністративних послуг, які передають їх протягом трьох робочих днів з дати їх надходження управлінню соціального захисту населення у паперовій або електронній формі.

У паперовій формі заявник послуги «муніципальна няня» подає такі документи (надсилає поштою):

 • заяву про надання компенсації послуги «муніципальна няня»;
 • заяву про перерахування коштів для компенсації послуги із зазначенням рахунка в установі банку, вибраного заявником послуги «муніципальна няня»;
 • копію договору між заявником послуги та муніципальною нянею;
 • документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні вартості послуги «муніципальна няня», сплаченої заявником (належним чином оформлені виписка з банківського рахунка, касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція) за місяць, в якому подано заяву.
 • До заяви додаються копії:
 • свідоцтва про народження дитини;
 • паспорта заявника з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі та місце реєстрації;
 • документа, що посвідчує проживання заявника на території України (для іноземця та особи без громадянства);
 • документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника послуги «муніципальна няня»(крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають про це відмітку в паспорті);
 • рішення компетентного органу про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною);
 • довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок ІV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги (у разі потреби);
 • медичного висновку лікарсько-консультативної комісії про наявність у дитини інвалідності (для дітей з інвалідністю);
 • довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності (для осіб з інвалідністю).

В електронній формі (через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Єдиний державний веб-портал електронних послуг) заявник послуги «муніципальна няня» подає такі документи:

 • електронну заяву про надання компенсації послуги «муніципальна няня»;
 • електронну заяву про перерахування коштів для компенсації послуги «муніципальна няня»із зазначенням рахунка в установі банку, вибраного заявником послуги «муніципальна няня»
 • скановану копію договору між заявником послуги «муніципальна няня»та муніципальною нянею;
 • відомості, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні вартості послуги «муніципальна няня»(належним чином оформлені виписка з банківського рахунка, касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція) за місяць, в якому подано заяву, в електронній формі.
 • До заяви додаються:
 • відомості про свідоцтво про народження дитини (серія, номер, дата видачі, прізвище, ім’я, по батькові дитини, прізвище, ім’я, по батькові батьків), номер актового запису в книзі державної реєстрації народження;
 • сканована копія документа, що підтверджує законні підстави проживання на території України (для іноземців та осіб без громадянства);
 • сканована копія рішення компетентного органу про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною);
 • сканована копія довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги (у разі потреби);
 • сканована копія медичного висновку лікарсько-консультативної комісії про наявність у дитини інвалідності (для дітей з інвалідністю);
 • сканована копія довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності (для осіб з інвалідністю).

На заяву та відомості, що подаються в електронній формі, накладається кваліфікований електронний підпис заявника послуги «муніципальна няня» або удосконалений електронний підпис.

 Управління соціального захисту населення:

 • розглядають подані документи;
 • перевіряють факт реєстрації фізичної особи – підприємця/юридичної особи, яка надає послугу з догляду за дітьми, з якою укладено договір на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
 • протягом десяти робочих днів з дати надходження документів приймають рішення про призначення/відмову в призначенні компенсації послуги «муніципальна няня»;
 • протягом трьох робочих днів після прийняття рішення про призначення/відмову в призначенні компенсації послуги «муніципальна няня» письмово або в електронній формі інформують заявника послуги про прийняте рішення.

3) Інформувати про витрати на оплату послуги  муніципальній няні та інші обставини, що можуть вплинути на надання послуги «муніципальна няня».

Заявник послуги «муніципальна няня»:

 • до 5 числа місяця, наступного за місяцем, в якому надано послугу подає в письмовій (електронній) формі чи в будь-який інший зручний спосіб (зокрема, шляхом надіслання сканованих копій) управлінню соціального захисту населення документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні вартості послуги «муніципальна няня»;
 • протягом одного робочого дня інформує місцевий управління соціального захисту населення про розірвання договору, продовження строку його дії;
 • протягом одного робочого дня інформує управління соціального захисту населення про інші обставини, що можуть вплинути на надання муніципальною нянею послуги «муніципальна няня».

Чи є підстави для відмови у призначенні компенсації та припинення виплати компенсації?

Заявнику послуги може бути відмовлено у призначенні компенсації у разі: 

 • подання неповного пакета документів;
 • відсутності інформації про муніципальну няню в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
 • викладення недостовірної інформації в договорі.

Підстави припинення виплати компенсації послуги «муніципальна няня»:

 • уразі неподання в установлений строк документів, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги «муніципальна няня».
 • Після подання документів, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня”, виплата компенсації послуги «муніципальна няня» поновлюється з місяця, за який було здійснено оплату послуги;
 • заявником було приховано або навмисно подано недостовірні відомості про здійснення догляду за дитиною до трьох років, які вплинули на призначення компенсації внаслідок чого було надміру виплачено кошти.  Виплати припиняються  з місяця, в якому виявлено порушення. У разі одержання надміру виплачених коштів під час виплати компенсації заявник послуги повинен відшкодувати управлінню соціального захисту населення ці кошти за весь період з моменту, коли він не мав права на їх одержання. Виплата компенсації може бути поновлена, якщо заявник протягом місяця, наступного за місяцем припинення зазначеної виплати, повідомив управлінню соціального захисту населення про зміну обставин, які вплинули на припинення виплати компенсації послуги «муніципальна няня», а саме подав достовірні відомості про здійснення догляду за дитиною до трьох років.
 • у разі переїзду заявника до іншої адміністративно-територіальної одиниці;
 • виникнення обставин, що унеможливлюють виплату компенсації послуги «муніципальна няня» (розірвання договору, смерть заявника, дитини, припинення діяльності фізичної особи – підприємця, юридичної особи, яка надає послугу “муніципальна няня”). Виплата припиняється з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулися зміни;
 • за заявою заявника послуги. Виплата припиняється з місяця, наступного за місяцем її подання, якщо інше не обумовлено заявою.

Читайте також

Відбулося засідання Координаційної ради з питань ґендерної рівності, запобігання домашньому насильству, насильству за ознакою статті та протидії торгівлі людьми на території Южноукраїнської МТГ

Управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради

24.11.2022 відбулося дистанційне засідання Координаційної ради з питань ґендерної рівності, зап...

Подяка

Управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради

Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради виражає подяку американській організації Empowerment...

Семінар з представниками КП «Теплопостачання та водо каналізаційне господарство»

Управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради

24.11.2022 у приміщенні управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради відбув...

Безпека на дорозі

Управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради

Відсутність світла та відключення світлофорів суттєво впливають на безпеку дорожнього руху та збільш...

Державний нагляд (контроль) за додержанням законодавства про працю у період дії воєнного стану

Управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради

У період дії воєнного стану центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з пита...