Res --> Офіційний сайт міста Южноукраїнськ | Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі
AA

Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі

Призначається  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 р. № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі».

Компенсація призначається фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі, без проходження навчання та дотримання державних стандартів соціальних послуг , особам із числа членів своєї сім’ї, які спільно з нею проживають та пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки.

Право на отримання соціальних послуг мають:

 • особи з інвалідністю I групи;
 • діти з інвалідністю;
 • громадяни похилого віку з когнітивними порушеннями;
 • невиліковно хворі, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися;
 • діти, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, діти, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги.

Компенсація не призначається фізичним особам, які надають соціальні послуги особам, якщо такі особи отримують:

Компенсація призначається і виплачується структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами сільських, селищних, міських рад за місцем проживання / перебування осіб, яким надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.

Для призначення компенсації фізична особа подає наступні документи:

 • заяву про згоду надавати соціальні послуги на непрофесійній основі;
 • заяву про згоду отримувати соціальні послуги від фізичної особи, яка надає соціальні послуги (особою/законним представником особи, яка потребує надання соціальних послуг);
 • копію паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу (подається фізичною особою, яка надає соціальні послуги, та членами її сім’ї, та особою, якій надаються соціальні послуги);
 • копію документа, що посвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків (подається фізичною особою , яка надає соціальні послуги, та членами її сім’ї, та особою, якій надаються соціальні послуги);
 • копію свідоцтва про народження дитини;
 • декларацію про доходи та майновий стан (заповнену на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї за попередні 6 місяців) за формою, затвердженою Мінсоцполітики ;
 • копію довідки до акту огляду медико-соціальною експертною комісією;
 • висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді громадян похилого віку внаслідок когнітивних порушень за формою, затвердженою МОЗ;
 • висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді невиліковно хворих осіб, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватись, за формою, затвердженою МОЗ;
 • копію медичного висновку на дитину з інвалідністю до 18 років, за формою, затвердженою МОЗ;
 • довідку про захворювання дитини, якій не встановлено інвалідність, видану лікарсько – консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу у порядку та за формою, затвердженими МОЗ;
 • копію рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі;
 • копію рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.

Уповноважений орган протягом двох робочих днів після отримання заяв про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі та про згоду отримувати соціальні послуги здійснює комплексне визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг. За результатами комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг, уповноваженим органом готується висновок.

Особа потребує надання соціальних послуг, якщо за результатами комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг, їй установлено IV чи V групу рухової активності. 

Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі

Призначається  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06 жовтня 2021 р. № 1040 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі».

Призначення компенсації за догляд фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі здійснюється органами соціального захисту населення за місцем проживання/перебування особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на професійній основі. 

Компенсація призначається фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі, пройшла підготовку та перепідготовку з основ догляду особам, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися.

Компенсація призначається і виплачується фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі, які:

 • не перебувають у трудових відносинах;
 • не є фізичними особами - підприємцями;
 • не провадять незалежної професійної діяльності (наукової, літературної, артистичної, художньої, освітньої або викладацької, а також медичної, юридичної практики, зокрема адвокатської, нотаріальної діяльності);
 • не перебувають на обліку як безробітні.

Право на отримання соціальних послуг мають:

Компенсація не призначається фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі, особам, якщо такі особи:

Документи, що необхідно надати для отримання послуги:

 • Заява про згоду надавати соціальні послуги
 • Паспорт громадянина України
 • Для іноземців та осіб без громадянства - довідка про звернення за захистом в Україні/посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту/посвідчення біженця/паспортний документ іноземця та посвідка на тимчасове проживання або посвідка на постійне проживання
 • Документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (картка платника податків), або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, внесені до паспорта громадянина України, крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера
 • Заяви про потребу в наданні соціальних послуг 
 • висновок про стан здоров’я особи, яка через порушення функцій організму не може самостійно пересуватися та самообслуговуватися і потребує надання соціальних послуг з догляду, за формою, затвердженою МОЗ;
 • копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (для осіб з інвалідністю);
 • копія свідоцтва про народження дитини з інвалідністю віком до 18 років (за потреби);
 • копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років за формою, затвердженою МОЗ (за потреби);
 • довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу в порядку та за формою, встановленими МОЗ (за потреби);
 • копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на професійній основі (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);
 • копія рішення суду або рішення органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, якій надаються соціальні послуги з догляду на професійній основі (для опікунів або піклувальників).

Здійснюється комплексне визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг з догляду на професійній основі фахівцями уповноваженого органу разом із представниками закладу охорони здоров’я, надавачів соціальних послуг із залученням особи, яка потребує надання соціальних послуг з догляду на професійній основі, або її законного представника.

За результатами комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг з догляду на професійній основі, уповноваженим органом готується висновок

Відповідно до поданих заяв про потребу в наданні соціальних послуг та про згоду надавати соціальні послуги, документів та з урахуванням комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг з догляду на професійній основі, уповноважений орган протягом десяти календарних днів готує договір про надання соціальних послуг з догляду на професійній основі (далі - договір), що укладається у письмовій формі між фізичною особою, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, особою, яка потребує надання соціальних послуг з догляду на професійній основі, або її законним представником та уповноваженим органом

 

Читайте також

Про соціальні виплати

Управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради

  Управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради інформує територіаль...

Подяка

Управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради

Від імені жителів Южноукраїнської міської громади щиро дякуємо донору Світова Центральна Кухня (Worl...

Допомога внутрішньо переміщеним особам у вигляді грошових виплат від міжнародних організацій

Управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради

Допомога внутрішньо переміщеним особам у вигляді грошових виплат від міжнародних організацій

Подяка

Управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради

Життя таке швидкоплинне, що не завжди є час і нагода подякувати людям, які цього заслуговують, то че...